مجله آب و فاضلاب -> مقالات
 

 
61
شماره مجله
مقايسه كارآيي عصاره دانه مورينگا اوليفرا و پلي آلومينيم كلرايد در حذف كدور آب
 
بيژن بينا- عباس شاهسوني- غلامرضا اصغري- اكبر حسن‌زاده
 
( 15/6/85    17/12/85 )
 
چکيده

فرآيندهاي انعقاد و لخته‌سازي از مهم‌ترين فرآيندها در تصفيه‌‌خانه‌هاي آب مي‌باشند. در ايران براي فرآيند انعقاد از نمكهاي فلزي سولفات آلومينيم و كلريد فريك استفاده مي‌گردد. در طي سالهاي اخير از ماده منعقد كننده پلي‌آلومينيم كلرايد در تصفيه‌خانة آب بابا شيخعلي استفاده مي‌گردد. استفاده از منعقد كننده‌هاي سنتزي از لحاظ جنبه‌هاي بهداشتي و هزينه‌هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مقرون به صرفه نمي‌باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه كارآيي دو منعقد‌كننده پلي آلومينيم كلرايد و عصاره دانه مورينگا اوليفرا به عنوان مهم‌ترين منعقد كننده طبيعي شناخته شده، مي‌باشد. مورينگا اوليفرا در مناطق جنوبي كشور ايران به گز روغني معروف است. يك گونه از اين درخت به نام مورينگا پرجنريا (خار عروس) بومي كشور ايران است. اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي بر روي آب مقطر حاوي كدورت مصنوعي كائولين انجام گرديد. آزمايش‌ها در چهار محدوده كدورت 10، 50، 500، و NTU 1000 و چهار محدوده pH، 5 ، 6 ، 7 و 8 با استفاده از دستگاه جار انجام گرديد. عصاره دانه مورينگا اوليفرا در غلظت بهينه 30-10 ميلي‌گرم بر ليتر و pH بهينه برابر با 8-6 به ترتيب قادر به حذف 55، 89، 97 و 98 درصد كدورتهاي فوق مي‌باشد. پلي آلومينيم كلرايد در غلظت بهينه‌30-20 ميلي‌گرم بر ليتر و pH بهينه برابر با 8 قادر به حذف 89 ، 95 ، 98 و 99 درصد از كدورتهاي فوق مي‌باشد. عصاره دانه مورينگا اوليفرا تأثير اندكي بر pH دارد و در حذف كدورتهاي بالا نسبت به كدورتهاي پايين كارآيي بيشتري دارد. كارآيي پلي آلومينيم با كاهشpH كاهش مي‌يابد.

 
کلمات کليدي: كدورت,مورينگا اوليفرا,پلي آلومينيم كلرايد, انعقاد, لخته‌سازي
 
 

 

 

 

Untitled Document