طرح تصفيه فاضلاب شهر یاسوج

مطالعات مرحله اول و دوم


طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر زاهدان

انجام مطالعات مرحله اول و دوم

طرح تصفيه خانه فاضلاب شهربهبهان

انجام مطالعات مرحله اول و دوم


طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد

انجام مطالعات مرحله اول و دوم

طرح شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهر اراك

مطالعات مرحله اول و دوم

شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهر خرم‌آباد

بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم

طرح شبكه و خط انتقال فاضلاب شهر زابل

بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم

طرح شبکه فاضلاب شهر دره‌شهر

بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم


طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب