تخصص تاسیسات آب و فاضلاب :

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان با اتکا به تجربه درخشان در انجام پروژه های آب و فاضلاب در زمینه های زیر قادر به انجام پروژه های طراحی و نظارت می باشد.

مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات و تهیه طرح های خطوط جمع آوری، تاسیسات آبگیری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه، محاسبه نشت فیزیکی و نشت یابی شبکه های پاب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور، scada تاسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده.

این شرکت در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب دارای رتبه 1 و 2 می باشد.© طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب